Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Podstawą dokonywania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów jest ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku. Jednocześnie 16 lipca 2019 roku weszły w Polsce w życie przepisy nowelizujące ustawę o przekształceniu, które zawarte są w ustawie z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. Wskazuje ona wszystkie warunki, jakie właściciel musi złożyć w urzędzie miasta lub gminy, by dopełnić wszelkich formalności.

Jakie grunty zabudowane podlegają uwłaszczeniu?

  • budynki,
  • obiekty budowlane,
  • urządzenia budowlane niezwiązane funkcjonalnie z zabudową mieszkaniową, o ile łączna powierzchnia użytkowa wszystkich budynków innych niż mieszkalne nie przekracza 30 proc. ogólnej powierzchni użytkowej wszystkich budynków znajdujących się na gruncie.

 

Jak dokonać przekształcenia?

Nabywca lokalu lub budynku mieszkalnego, który położony jest na gruncie będącym przedmiotem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, powinien w ciągu 30 dni od chwili nabycia nieruchomości zgłosić ten fakt do urzędu miasta czy urzędu gminy, przedstawiając w tym celu kopię aktu notarialnego. Następnie, po takim zgłoszeniu, nabywca otrzyma drogą listowną zaświadczenie potwierdzające wysokość i okres wnoszenia opłaty.


Jednocześnie należy podkreślić, że obowiązek uiszczenia takiej opłaty powstaje od roku następującego po roku, w którym został zawarty akt notarialny nabycia nieruchomości. Opłata roczna wnoszona powinna być przy tym z góry.

Wysokość opłat i bonifikat

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności należy zapłacić. Jeśli opłata jest wnoszona jednorazowo, to właścicielowi przysługują bonifikaty, a ich wysokość uzależniona będzie od roku, w którym nastąpiło przekształcenie. Uwzględnia się przy tym rok nabycia nieruchomości.


Niektórym osobom przysługuje bonifikata w wysokości nawet 99 proc. od opłaty jednorazowej. Do grupy tej zalicza się:

  • osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • osoby, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia,
  • osoby będące opiekunem prawnym lub przedstawicielem ustawowym zamieszkujące w dniu przekształcenia z osobami niepełnosprawnymi,
  • członków rodzin wielodzietnych,
  • inwalidów wojennych i wojskowych,
  • kombatantów oraz ofiary represji wojennych i okresu powojennego,
  • świadczeniobiorców do ukończenia 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałą w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Wszystkie te osoby powinny być właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.

Przejdź do poprzedniego artykułu Poprzedni artykuł

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Mieszkanie dla studenta w Warszawie – gdzie i za ile?

Następny artykuł Przejdź do następnego artykułu

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Taksa notarialna 2021 – opłaty notarialne i koszt aktu notarialnego