RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wilsons Nieruchomości Sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Świętokrzyska 20/311 w Warszawie (00-002), nr KRS 344863.
  2. Dane będą przetwarzane w związku z zawarciem umowy lub na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych tj. zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit a) lub b) RODO. Przetwarzanie danych osobowych ma na celu wykonania umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT czy księgowych.
  3. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanej powyżej. Zaprzestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.
  5. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; d) przenoszenia danych; e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należyte wykonanie umowy pośrednictwa.
  7. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
  8. Administrator podejmie stosowne środki bezpieczeństwa w zakresie informacji technicznych i organizacyjnych tak, aby zapobiec udostępnianiu przekazanych danych podmiotom nieuprawnionym.