Hipoteka – jak ją wykreślić?

Hipoteka – jak ją wykreślić?

Podstawowym zabezpieczeniem spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego na potrzeby budowy domu, jego kupna czy nabycia mieszkania, jest wpis hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości. Jeśli w czasie spłaty zobowiązania klient przestałby terminowo uiszczać raty kapitałowo-odsetkowe, wówczas bank mógłby przejąć nieruchomość, której jest wierzycielem hipotecznym i ostatecznie ją sprzedać, by zaspokoić swoje roszczenia. W przypadku jednak, gdy kredyt hipoteczny został całkowicie spłacony, nie należy mu się już takie uprawnienie. Nie oznacza to, że hipoteka sama wygasa i przestaje widnieć jej wpis w księdze wieczystej. Trzeba ją wykreślić samemu. W jaki sposób?

Kto ma prawo do wykreślenia hipoteki?

Z księgi wieczystej nieruchomości hipotekę wykreśla właściciel nieruchomości. Bank jest wierzycielem hipotecznym i korzystać może z takiego zabezpieczenia w okresie zwracania pożyczonych środków. Po zakończeniu spłaty na tej instytucji spoczywa jedynie obowiązek współpracowania z właścicielem nieruchomości w celu wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej, co wynika z art. 100 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. 

Wskazany artykuł dotyczy wygaśnięcia hipoteki i obowiązków wierzyciela. Stanowi on, że w razie owego wygaśnięcia wierzyciel obowiązany jest dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Natomiast właściwie to w interesie właściciela nieruchomości leży zwolnienie hipoteki mieszkania czy domu od takiego obciążenia. 

Dokumenty niezbędne do wykreślenia hipoteki 

Bank zobowiązany jest jedynie do wydania dokumentu, który potwierdzi fakt dokonania spłaty kredytu zabezpieczonego uprzednio hipoteką. Dokument ten nazywany jest kwitem mazalnym i jest on oświadczeniem banku, że zabezpieczony hipoteką dług został spłacony, a samą hipotekę można wykreślić. 

Jeśli hipoteka ustanowiona była na rzecz banku w związku z udzielonym kredytem lub pożyczką, zgoda na jej wykreślenie nie musi zawierać podpisów notarialnie poświadczonych, a wystarczające będzie pisemne oświadczenie tej instytucji. Niekiedy można spotkać się z sytuacją, że za wydanie kwitu mazalnego pobrana zostanie opłata. 

Jak dokonać wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości?

W celu wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości należy złożyć w sądzie rejonowym prowadzącą ową księgę, wniosek – osobiście lub wysłać pocztą. Trzeba dołączyć do niego zgodę banku na wykreślenie hipoteki wraz ewentualnie z dowodem, że osoba składająca swój podpis pod taką zgodą ma prawo reprezentować bank. Ponadto wykreślenie hipoteki pociąga za sobą obowiązek uiszczenia przez właściciela nieruchomości opłaty w wysokości 100 zł. To opłata za zakup znaków opłaty skarbowej. Pieniądze te można wpłacić w formie gotówkowej w kasie sądu, wykonać przelew na rachunek bankowy lub kupić elektroniczne znaki opłaty sądowej. 

Dla wykreślenia hipoteki trzeba złożyć wniosek wypełniony na formularzu KW-WPIS, który można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przejdź do poprzedniego artykułu Poprzedni artykuł

Hipoteka – jak ją wykreślić?

Czym jest zdolność kredytowa? Rozwiewamy wątpliwości!

Następny artykuł Przejdź do następnego artykułu

Hipoteka – jak ją wykreślić?

Jak pomagamy klientom przy wyborze kredytu hipotecznego?