Podatek od sprzedaży nieruchomości w 2024 roku – Co musisz wiedzieć?

Podatek od sprzedaży nieruchomości w 2024 roku – Co musisz wiedzieć?

Wstęp

Sprzedaż nieruchomości to znacząca transakcja finansowa, która wiąże się z różnymi aspektami prawno-podatkowymi. Zrozumienie obowiązujących regulacji jest kluczowe dla uniknięcia potencjalnych problemów z urzędem skarbowym i maksymalizacji korzyści finansowych z transakcji.

Podatek od sprzedaży nieruchomości, chociaż może wydawać się skomplikowany, jest przewidywalny, jeśli zna się jego podstawowe zasady. W Polsce, podatek ten dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, i obliczany jest od wartości sprzedaży nieruchomości. Podatek ten może być również obniżony lub całkowicie uniknięty dzięki skorzystaniu z dostępnych ulg i zwolnień podatkowych, które pozwalają na znaczne oszczędności.

W tym artykule wyjaśnimy, jakie elementy wpływają na obliczenie podatku, przedstawimy sposoby na jego optymalizację i wskażemy, na co zwrócić szczególną uwagę podczas przygotowania do sprzedaży nieruchomości w 2024 roku. Znajomość tych informacji pozwoli sprzedającym podejmować świadome decyzje i efektywnie zarządzać swoimi zobowiązaniami podatkowymi.

Czym jest podatek od sprzedaży nieruchomości?

Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości reguluje dochody z tytułu zbycia nieruchomości w Polsce.  Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, sprzedając nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej zakupu lub wybudowania, właściciel może zostać obciążony 19-procentowym podatkiem od zysku.

Podatek dochodowy (PIT) naliczany jest od dochodu, który uzyskuje się z odpłatnego zbycia nieruchomości lub określonych praw majątkowych. Do tych praw należą m.in. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Wysokość podatku wynosi 19% i obliczany jest od dochodu, czyli różnicy między przychodem a kosztami uzyskania przychodów. Do przychodów zalicza się kwotę uzyskaną ze sprzedaży, natomiast koszty uzyskania to wydatki bezpośrednio związane z nabyciem nieruchomości, jak cena zakupu, opłaty notarialne czy prowizje pośredników. W przypadku, gdy cena sprzedaży znacząco odbiega od wartości rynkowej, urząd skarbowy może zakwestionować zadeklarowane kwoty i ustalić przychód na podstawie wartości rynkowej.

Zwolnienie z podatku obowiązuje, gdy nieruchomość była posiadana przez okres co najmniej pięciu lat od końca roku, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. W tym przypadku, nie ma konieczności zapłacenia podatku ani składania zeznania podatkowego.

Dodatkowo, koszty uzyskania przychodów mogą obejmować również wartość poniesionych nakładów na poprawę stanu nieruchomości, które zwiększyły jej wartość rynkową. Wszelkie udokumentowane wydatki, które podniosły wartość nieruchomości, mogą być odejmowane od przychodu ze sprzedaży, co zmniejsza podstawę opodatkowania.

Podatek płaci się tylko wtedy, gdy z transakcji uzyskano dochód, a obowiązek jego zapłaty oraz złożenia deklaracji PIT następuje po zakończeniu roku podatkowego, w którym doszło do sprzedaży.

Wpływ obowiązujących przepisów na sprzedających i kupujących

Podatek od sprzedaży nieruchomości, mimo że obciąża sprzedających, ma bezpośredni wpływ na obie strony transakcji. Sprzedający są zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego, jeżeli zbycie nieruchomości nastąpi przed upływem pięciu lat od końca roku, w którym nieruchomość została nabyta lub wybudowana. W takich przypadkach, podatek wynosi 19% od różnicy między przychodem a kosztami uzyskania przychodu.

Procedura opodatkowania wymaga od sprzedającego dokładne udokumentowanie wszystkich kosztów zakupu i ewentualnych inwestycji, które zwiększyły wartość nieruchomości. Po sprzedaży, do końca kwietnia następnego roku podatkowego, sprzedający musi złożyć deklarację PIT-39, wykazując uzyskany dochód i naliczony podatek.

Dla kupujących, znajomość sytuacji podatkowej sprzedającego może być kluczowa, ponieważ wpływa to na negocjacje cenowe i ostateczną decyzję zakupową. Zrozumienie tych zasad pozwala kupującym lepiej negocjować warunki transakcji, mając na uwadze potencjalne obciążenia podatkowe, które mogą wpłynąć na końcową cenę nieruchomości.

Obliczenie podatku od sprzedaży nieruchomości — przykłady

Załóżmy, że Pan Kowalski kupił mieszkanie w styczniu 2019 roku za kwotę 300 000 zł. W ciągu tych kilku lat zdecydował się na przeprowadzenie remontu, który kosztował 50 000 zł. W lutym 2024 roku doszło do sprzedaży mieszkania za 500 000 zł.

Kalkulacja podatkowa wyglądałaby następująco:

 1. Środki pozyskane ze sprzedaży mieszkania: 500 000 zł

 2. Koszty uzyskania przychodu: suma zapłacona przy zakupie mieszkania oraz koszty remontu.

  • Cena zakupu: 300 000 zł
  • Koszty remontu: 50 000 zł
  • Łączne koszty uzyskania przychodu: 350 000 zł
 3. Dochód: Dochód to różnica między przychodem a kosztami uzyskania przychodu.

  • Dochód = Przychód ze sprzedaży – Koszty uzyskania przychodu
  • Dochód = 500 000 zł – 350 000 zł = 150 000 zł
 4. Podatek do zapłaty: Stawka wynosi 19%, więc podatek od dochodu wynosi:

  • Podatek = 19% × 150 000 zł = 28 500 zł

Ponieważ transakcja została przeprowadzona przed upływem 5 lat od zakupu nieruchomości (licząc od końca roku kalendarzowego zakupu, czyli od 2019), Pan Kowalski musi zapłacić podatek dochodowy w wysokości 28 500 zł i złożyć odpowiednią deklarację podatkową do urzędu skarbowego.

Ulgi i zwolnienia podatkowe

Uniknąć podatku od sprzedaży nieruchomości można, korzystając z ulgi mieszkaniowej. Ulga mieszkaniowa w Polsce to znaczące wsparcie dla osób, które zdecydowały się na sprzedaż nieruchomości i chcą przeznaczyć uzyskane środki na finansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych. Zgodnie z aktualnymi przepisami, dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości mogą być zwolnione z podatku PIT, jeżeli przychód uzyskany z tej transakcji zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe.

Kwota zwolnienia i warunki jej uzyskania

Kwota zwolnienia z podatku jest limitowana i zależy od procentowej wartości przychodu, jaki zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe. Aby skorzystać z tego zwolnienia, należy wydać środki na cele takie jak: zakup nowego mieszkania, budowa domu, remont czy rozbudowa istniejącej nieruchomości, a także na spłatę kredytu mieszkaniowego. Wydatki te muszą być poniesione najpóźniej w ciągu trzech lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży.

Dokumenty niezbędne do skorzystania z ulgi

Aby móc skorzystać z ulgi mieszkaniowej, niezbędne jest zachowanie i przedstawienie odpowiednich dokumentów takich jak faktury, umowy kupna-sprzedaży nowej nieruchomości, potwierdzenia przelewów bankowych czy umowy kredytowe, które jednoznacznie potwierdzają przeznaczenie uzyskanych środków na cele mieszkaniowe. Ponadto, warto pamiętać o konieczności złożenia odpowiedniej deklaracji podatkowej, w której należy wykazać zarówno dochody jak i sposób ich reinwestycji.

Warunki zwolnienia od podatku, gdy minęło 5 lat od zakupu

Zgodnie z polskim prawem podatkowym, jeśli sprzedaż nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat od końca roku, w którym nieruchomość została nabyta lub wybudowana, dochód ze sprzedaży jest wolny od podatku dochodowego. Oznacza to, że sprzedający nie musi płacić podatku PIT, niezależnie od tego, czy środki zostaną przeznaczone na cele mieszkaniowe, czy też nie. Warto jednak pamiętać, że okres ten musi być nieprzerwany i nieruchomość nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

Ulga podatkowa przy darowiznach i dziedziczeniu

Osoby, które nabyły nieruchomość przez dziedziczenie lub darowiznę, mogą również skorzystać z ulg podatkowych. W przypadku dziedziczenia, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki poniesione na nabycie nieruchomości przez spadkodawcę oraz wszelkie ciężary spadkowe, które wpłynęły na wartość nieruchomości. Co więcej, jeśli nieruchomość zostanie zbyta po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło dziedziczenie, sprzedający może nie być zobowiązany do zapłaty podatku.

Podobnie w przypadku darowizny, jeśli nieruchomość została nabyta w drodze darowizny, może być zastosowana ulga podatkowa, jeśli zostaną spełnione określone warunki, takie jak upływ 5 lat od końca roku, w którym nieruchomość została nabyta. Wartość darowizny, za którą zapłacono podatek od spadków i darowizn, może być wliczana do kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży nieruchomości.

Podsumowanie

Podsumowując, podatek od sprzedaży nieruchomości w 2024 roku pozostaje ważnym aspektem transakcji na rynku nieruchomości. Sprzedający muszą uważnie zważać na okresy posiadania nieruchomości i możliwe ulgi podatkowe. Jeśli nieruchomość jest sprzedawana w ciągu 5 lat od daty zakupu, należy zapłacić podatek dochodowy w wysokości 19%. Jednakże, przychody ze sprzedaży mogą być zwolnione z podatku, jeśli zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe w określonym czasie. Dla sprzedawców nieruchomości odziedziczonych lub otrzymanych w darowiźnie, istnieją dodatkowe możliwości zmniejszenia obciążeń podatkowych, które warto rozważyć przy planowaniu sprzedaży.

Pomoc w całym procesie sprzedaży nieruchomości

W Wilson’s Nieruchomości zajmujemy się całym procesem sprzedaży nieruchomości i pomożemy Ci w sprawach formalnych. Skorzystaj z porady naszych doradców i śpij spokojnie.

Przejdź do poprzedniego artykułu Poprzedni artykuł

Podatek od sprzedaży nieruchomości w 2024 roku – Co musisz wiedzieć?

Jak wycenić mieszkanie do sprzedaży? Poznaj najlepsze metody wyceny nieruchomości

Następny artykuł Przejdź do następnego artykułu

Podatek od sprzedaży nieruchomości w 2024 roku – Co musisz wiedzieć?

Strategie i pomysły na marketing nieruchomości: Jak skutecznie promować Twoją ofertę?