Jaki lokal na przedszkole?

Jaki lokal na przedszkole?

W roku szkolnym 2018/2019 według Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce funkcjonowało 22,2 tys. formalnie zarejestrowanych placówek wychowania przedszkolnego, z czego 12,5 tys. to przedszkola, a 7,9 tys. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 0,1 tys. zespołów wychowania przedszkolnego oraz 1,6 tys. punktów przedszkolnych. Było ich więcej niż w roku ubiegłym. Jeśli przedsiębiorca chciałby przyczynić się do powiększenia liczby przedszkoli, musi między innymi znaleźć odpowiedni lokal do prowadzenia takiej działalności.


Wymogi prawne dotyczące lokali na przedszkola

Kwestie związane z prowadzeniem działalności wychowania przedszkolnego zostały ujęte w trzech aktach prawnych:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Przepisy tychże aktów prawnych wskazują, gdzie może być zlokalizowany lokal przeznaczony na wychowanie przedszkolne lub budynek przedszkolny, jakie wymogi socjalno-bytowe musi spełniać oraz w jaki sposób powinny być w nim zrealizowane przepisy przeciwpożarowe oraz wytyczne sanitarno-higieniczne.

Lokalizacja budynku czy lokalu przedszkolnego

Lokal przeznaczony do prowadzenia różnych form wychowania przedszkolnego nie może być położony w dowolnym miejscu. Prawo dopuszcza możliwość, by przedszkole było zlokalizowane w:

 • Wolnostojącym, samodzielnym budynku.

 • Wydzielonej części budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego.

 • Wydzielonej części szkoły, czyli budynku użyteczności publicznej.

Jeśli przedszkole ma funkcjonować w budynku mieszkalnym czy mieszkalno-usługowym, wówczas może to być tylko część parteru, z niezależnym, wydzielonym wejściem z zewnątrz do przedszkola, a nie np. przez klatkę schodową wspólną dla części mieszkalnej bądź usługowej. Podobnie jest w przypadku zlokalizowania lokalu na przedszkole w szkole – powinien on mieć osobne wejście i musi być oddzielony całkowicie pod względem funkcjonalnym od placówki szkolnej.

 

Wielkość lokalu na przedszkole

Pomieszczenia przedszkola muszą mieć odpowiednią powierzchnię użytkową, by zapewniać pracownikom i dzieciom odpowiednie warunki socjalno-bytowe. Według przepisów powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na przedszkole musi spełniać następujące wymagania:

 • Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na przedszkola co najmniej 3 m.

 • Poziom podłogi w lokalu przeznaczonym na przedszkole musi znajdować się co najmniej na wysokości 30 cm powyżej terenu urządzonego przy budynku.

 • Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego do zbiorowego pobytu dzieci w grupie od 3 do 5 osób musi wynosić przynajmniej 16 m2, a w przypadku liczby dzieci większej niż 5, wówczas powierzchnia pomieszczenia powinna być zwiększona, z tym że:

  • Powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wyniesie co najmniej 2 mkw, jeśli czas pobytu w przedszkolu nie przekracza 5 godzin dziennie.

  • Powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeśli czas pobytu  dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub przedszkole zapewnia leżakowanie.


Dodatkowo konieczne jest wyposażenie lokalu, w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Podłoga i ściany ściany pomieszczeń higieniczno sanitarnych do wysokości co najmniej 2 m muszą być pokryte materiałami nietoksycznymi, zmywalnymi, nienasiąkliwymi, które są odporne na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych. Z kolei w salach zajęć w przedszkolu podłoga powinna być gładka i łatwo zmywalna – może być to parkiet, a w grupach dzieci najmłodszych wskazane jest zastosowanie wykładziny dywanowej lub dywanu. W pomieszczeniach zapewnione powinno być oświetlenie naturalne i sztuczne oraz wentylacja. Obowiązkowo do lokalu przedszkola muszą przynależeć węzły sanitarne, a łazienki dla dzieci muszą być dostępne z sali zajęć i zabaw, przy czym wymaga się by 1 miska ustępowa i 1 umywalka przypadała na maksymalnie 15 dzieci.

Poza przedszkolem i lokalem przeznaczonym na realizację działalności przedszkola, musi znaleźć się plac zabaw – własny lub po prostu dostępny w najbliższej okolicy.

 

Warto poszukać odpowiedniego lokalu, który będzie idealnie spełniać wszystkie warunki z pośrednikiem nieruchomości, który doskonale zna zasady wynajmu komercyjnego. W Wilsons jesteśmy w stanie zaproponować lokale, spełniające potrzeby danego przedsiębiorstwa.

Przejdź do poprzedniego artykułu Poprzedni artykuł

Jaki lokal na przedszkole?

10 punktów które musisz sprawdzić przed kupnem mieszkania

Następny artykuł Przejdź do następnego artykułu

Jaki lokal na przedszkole?

Jaki lokal na restaurację?